شهروندان عزیز شیروان می توانند با تکمیل فرم زیر نسبت به درخواست جمع آوری پسماند غذایی خود برای اطعام حیوانات بی پناه اقدام نمایند.